• Syftet med klubben skall vara att hålla minnet av Lee Falk, Fantomens skapare, vid liv.
 • Klubben skall ha regelbundna möten där medlemmarna träffas i en vänskaplig atmosfär för att dela sin glädje beträffande allt som rör Fantomen.
 • För att bli beviljad medlemskap skall man ha ett stort intresse för Fantomen, vara minst 20 år gammal och helst vara bosatt i något av de skandinaviska/nordiska länderna.
 • Man skall ha regelbunden tillgång till Internet, ha en email-adress som avläses regelbundet och vara förmögen att kommunicera på svenska, danska eller norska utan problem.
 • Medlemsansökan skickas till ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskap i klubben beviljas genom användande av en filosofi baserad på ett slumpmässigt och oberäkneligt urval av den vidsynta men helt igenom diktatoriska initiativtagaren av det första mötet.
 • Medlem kan uteslutas ur klubben om medlem skadar eller motarbetar klubbens syfte eller verksamhet eller om medlem söker göra egen vinning på material specialgjort för klubben.
 • Stadgeändringar skall beslutas på två efter varandra följande träffar. Endast medlemmar i klubben äger rätt att rösta.

Danish flag

 • Klubbens formål er at bevare mindet om Lee Falk, skaberen af Fantomet.
 • Klubben skal holde regelmæssige forsamlinger, hvor medlemmerne kan mødes i en venlig atmosfære og dele fornøjelsen ved alt, der relaterer sig til Fantomet.
 • For at blive medlem skal du have stor interesse i Fantomet og være mindst 20 år og helst bo i et af de Skandinaviske/Nordiske lande.
 • Du skal have adgang til Internettet og have en e-mail adresse, som du checker regelmæssigt, og du skal være i stand til at kommunikere på svensk, dansk eller norsk uden besvær.
 • Ansøgning om medlemskab skal sendes til ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskab af klubben bevilges ved at anvende en filosofi baseret på et tilfældigt og lunefuldt valg af den fordomsfri men helt igennem diktatoriske initiativtager til det første møde (First Dinner).
 • Et medlem kan eskluderes fra klubben, hvis denne skader eller handler imod klubbens formål eller prøver at opnå økonomisk fordel af materiale, som udelukkende er produceret til klubben.
 • Ændring af vedtægterne skal vedtages på to af hinanden følgende forsamlinger. Kun klubmedlemmer kan stemme.


 • Klubbens formål er å hedre Lee Falks minne, skaperen av Fantomet.
 • Klubben skal holde regelmessige møter, hvor medlemmene kan møtes i en vennlig atmosfære og dele gleden ved alt som er relatert til Fantomet.
 • For å bli medlem må vise stor interesse for Fantomet, være minst 20 år og helst bo i ett av de Skandinaviske/Nordiske landene.
 • Du må ha adgang til internett og ha en egen a-mail adresse,som du kontrollerer regelmessig, og du skal være i stand til å kommunisere på svensk, dansk eller norsk uten besvær.
 • Søknad om medlemskap sendes til ”Acting Deputy Dictator of the Scandinavian Chapter of the LFMBEC”.
 • Medlemskapet i klubben bevilges ved å anvende en filosofi som er basert på en tilfeldig og lunefull valg av den fordomsfri men helt igjennom diktatoriske initiativtaker til det første møtet (First Dinner).
 • Et medlem kan eksluderes fra klubben, hvis denne skader eller handler i mot klubbensformål eller forsøker å oppnå økonomisk fordeler av materiale, som utelukkende er produsert i klubben.
 • Endringer i vedtektene skal vedtas på to påfølgende møter. Kun medlemmer i klubben har anledning til å avgi stemme.